مهاجرین افغان توسط پولیس پاکستان و لندغران ایران مورد ازیت و آزار قرار دارند 

قضیه مهاجرت در طول تاریخ جهان یک قضیه عام وشناخته شده بوده ودر نتیحه مهاجرت ها کشور ها و ملت ها ایجاد گردید و از دین مقدس اسلام همه سرزمین ها ملک الله تعالی است و همه ای انسان ها بندگان الله اند و هیچ یکی بر دیگر جز به تقوی برتری ندارند .  اگر …

مهاجرین افغان توسط پولیس پاکستان و لندغران ایران مورد ازیت و آزار قرار دارند  ادامه »